ท่องแดนธรรม กราบพระบรมอัฐิขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  “วัดวรเชษฐ์” (วัดวรเชต)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่เก็บพระบรมอัฐิของพระผู้เป็นมหาวีรกษัตริย์ผู้กอบกู้สยาม“สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

      ขอเชิญชวนทุกท่านเดินทางกราบพระบรมอัฐิขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระองค์ ณ ดินแดนสำคัญแห่งนี้