พุทธวจน ธรรมวินัยจากพระโอษฐ์

 

   " พุทธวจน "   ธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ 

 

เพราะละราคะได้,

อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลง

ที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มี,

วิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงาม,

หลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่ง,

เพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่น,

เพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเอง,

เพราะยินดีในตนเอง ก็ไม่หวั่นไหว,

เมื่อไม่หวั่นไหว ก็ปรินิพพานเฉพาะตน.

***